مکسوس

بروز رسانی نسخه 6.9.0 تا 6.9.3 مکسوس

 

6.9.0.               حذف خطای Access Violationدر فاکتور فروش

6.9.1.               نمایش بیعانه و مانده در چاپ

6.9.2.               انتخاب کد مشتری با انتخاب نام مشتری از منوی کرکره ای در فاکتورها

6.9.3.               اصلاح خطای حاصل از انتخاب نکردن کالا هنگام جستجو در فاکتور فروش

 

بروز رسانی نسخه 6.8.1 تا 6.8.9 مکسوس

 

6.8.1.                 اعمال تغییرات نهایی محاسبه تخفیف درصدی برای ردیف های فاکتور فروش

6.8.2.                 اصلاح نمایش خطای نامناسب در برگشت از فروش

6.8.3.                 بروز رسانی نمایش قیمت خرید در فاکتور خرید

6.8.4.                 امکان کار با یک شماره فاکتور در درون فرم برگشت از فروش

6.8.5.                 محاسبه هزینه در دفتر روزنامه

6.8.6.                 قرار گرفتن در آخرین ردیف فاکتور خرید

6.8.7.                 Resizeکردن خودکار هنگام فعال بودن آفر

6.8.8.                 قرار گرفتن در آخرین ردیف فاکتور فروش

6.8.9.                 نمایش یا عدم نمایش تخفیف در جدول فروش  با تنظیم در فرم تنظیمات

 

بروز رسانی نسخه 6.7.8 تا 6.8.0 مکسوس

 

6.7.8.                    اصلاح ویرایش قیمت فروش در تعریف کالا

6.7.8.                    هنگام تعریف کالا، قبل از ثبت کالا امکان چاپ بارکد وجود داشته باشد(ثبت خودکار و نمایش بارکد)

6.8.0.                    اصلاح نمایش جداکننده سه رقم در قیمت فروش در بخش تعریف کالا

 

بروز رسانی نسخه 6.7.4 تا 6.7.7 مکسوس

 

6.7.4.                    امکان محاسبه تخفیف درصدی در صورت وجود همان کالا در جدول با همان درصد تخفیف قبلی در کیت فروش سریع

6.7.5.                    انجام عمل مشابه در انتخاب کالا توسط نام کالا در کیت فروش سریع

6.7.6.                    ذخیره موارد تغییر داده شده در فاکتور با کلید f5

6.7.7.                    نشان دادن مبلغ خرید هنگام استفاده از F12  در فرم خرید

 

بروز رسانی نسخه 6.7.0 تا 6.7.3 مکسوس

 

6.7.0.                    نشان دادن مبلغ فروش هنگام استفاده از F12در کیت سریع فروش

6.7.1.                    قرار گرفتن مکان نما در تخفیف در صورت الزامی بودن در کیت سریع فروش

6.7.2.                    محاسبه شدن تخفیف جشنواره برای تمامی ردیف های فاکتور

6.7.3.                    انتخاب زبان پیش فرض در جستجوی کالا

 

بروز رسانی نسخه 6.6.0 تا 6.6.9 مکسوس

 

6.6.0.                    امکان واحد فرعی مرحله 5

6.6.1.                    امکان واحد فرعی  مرحله 6

6.6.2.                    امکان واحد فرعی  مرحله 7

6.6.3.                    امکان واحد فرعی  مرحله8

6.6.4.                    امکان واحد فرعی  مرحله 9

6.6.5.                    امکان واحد فرعی  مرحله 10

6.6.6.                    امکان واحد فرعی  مرحله 11

6.6.7.                    امکان واحد فرعی  مرحله 12

6.6.8.                    امکان زبان پیش فرض در تنظیمات(انگلیسی / فارسی)

6.6.9.                    قرار گرفتن اتوماتیک در تخفیف در کلیک روی ردیف های کالا در کیت فروش سریع

 

بروز رسانی نسخه 6.5.0 تا 6.5.9 مکسوس

 

 

6.5.5.          امکان واحد پیش فرض در تنظیمات

6.5.6.          امکان واحد فرعی  مرحله 1

6.5.7.          امکان واحد فرعی  مرحله 2

6.5.8.          امکان واحد فرعی  مرحله 3

6.5.9.          امکان واحد فرعی  مرحله  4

 

 

بروز رسانی نسخه 6.5.0 تا 6.5.4 مکسوس

 

 

6.5.0.          جداسازی کالاهای هم نام با کد متفاوت در فرم های مربوطه

6.5.1.          خنثی کردن عمل کلیک و دابل کلیک در فرمهای فروش و...در صورت خالی بودن جدول

6.5.2.          امکان فراخوانی یک کالا با نام مشابه و با کد های جداگانه (قسمت دوم)

6.5.3.          حذف نمایش متن هشدارخطا در صورت خالی بودن کد و یا نام کالا در فرم های مربوطه

6.5.4.          رفع اشکال عدم حذف عوامل در فاکتورها

 

بروز رسانی نسخه 6.4.0 تا 6.4.9 مکسوس

 

6.4.0.          کنترل باکس مشتری نقد در صورت خالی و موجود نبودن مشتری

6.4.1.          امکان لیبل زدن هنگام خرید با نمایش قیمت فروش بر روی بارکد

6.4.2.          ایجاد فرم (در تحویل)

6.4.3.          امکان جستجو بر اساس نام کالا در فرم گزارش حواله و رسید

6.4.4.          امکان انتخاب لیبل زدن یا نزدن در تنظیمات هنگام خرید زدن

6.4.5.          امکان محاسبه  عوامل برای پیش فاکتور

6.4.6.          امکان مشاهده لیست چک های واگذار شده به بانک

6.4.7.          اصلاح عدم نمایش صحیح موجودی در برگه های برگشت از خرید، انتقال بین انبارهاو ...

6.4.8.          رفع مشکل عدم چاپ سریع بیش از یکبار

6.4.9.          پویا سازی قرار گرفتن مکان نما در توضیحات در فرم فروش

 

بروز رسانی نسخه 6.3.0 تا 6.3.9 مکسوس

 

6.3.0.          اضافه شدن بخش ربات عیب یاب مکسوس نسخه بتا

6.3.1.          نمایش تعداد گروه کالا، کالا، مشتری و گروه مشتری در فرم های مربوطه

6.3.2.          فرم نمایش راهنما

6.3.3.          امکان انتخاب پیش فرض لیبل در تنظیمات(6.2.5)

6.3.4.          اصلاح کد تخفیف برای هر ردیف

6.3.5.          امکان جستجو ی توضیحات فاکتور در فرم دریافت/پرداخت

6.3.6.          محاسبه صحیح تخفیف  هنگام زدن فاکتور با عوامل

6.3.7.          امکان تعریف زیر گروه کالا هنگام خالی بودن جدول پایگاه داده

6.3.8.          امکان updateکردن گروه مشتریان

6.3.9.          هدایت برنامه به انتخاب گروه مشتری در هنگام استفاده از کیت فروش سریع و خالی بودن کد مشتری نقد

 

بروز رسانی نسخه 6.2.0 تا 6.2.9 مکسوس

 

6.2.0.          کنترل عدم حذف گروه کالا/مشتری در صورت تعریف شدن  کالا/مشتری برای آن گروه نمایش کد کالا/مشتری جدید بطور اتوماتیک

6.2.1.          نمایش تاریخ فیلتر شده در نسخه چاپی گزارش ها

6.2.2.          اصلاح کد خرید و برگشت از فروش در جلوگیری از نمایش پیغام تسویه

6.2.3.          امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش وضعیت طرف حساب در فروش

6.2.4.          فیلتر کد کالا براساس نام و در صورت خالی بودن با بارکد در فرم kalaGrid

6.2.5.          اصلاح کد گزارش گردش بانک در استفاده از مبلغ

6.2.6.          امکان استفاده از کلید اینتر همراه insertو اصلاح cmbknameها

6.2.7.          کنترل عدم حذف زیرگروه کالا زمانی که برای ان کالایی وجود دارد

6.2.8.          اصلاح  dbgrid  در فرم اعلامیه قیمت

6.2.9.          اصلاح مشکل چاپ مجدد در چاپ سریع فاکتورهای خرید و فروش

 

بروز رسانی نسخه 6.1.0 تا 6.1.9 مکسوس

 

6.1.0.          ایجا د فرم تعریف زیر گروه کالا

6.1.1.          ذخیره کردن بدون رفتن به باکس مبلغ در صورت غیرصفر بودن مبلغ

6.1.2.          اصلاح کد برگشت از خرید

6.1.3.          امکان انتخاب فاکتور باعوامل و یا بدون عوامل از فرم تنظیمات

6.1.4.          اصلاح کد حذف تسویه برگش از خرید

6.1.5.          امکان dbgridدر فرم تسویه

6.1.6.          فیلتر گزاری در فرم بدهکار/بستانکار بر اساس توضیحات

6.1.7.          اصلاح گزارش دفتر روزنامه

6.1.8.          امکان محاسبه عوامل برای برگشت از خرید

6.1.9.          نمایش شرح هزینه و درآمد در گزارش هزینه و درآمد

 

بروز رسانی نسخه 6.0.0 تا 6.0.9 مکسوس

 

6.0.0.          امکان انتخاب پرینتر پیش فرض در تنظیمات وتبدیل ctrl+p   به F5

6.0.1.          کنترل کردن کلیدهای پرینت  در حالت خالی بودن فرم در فرم های مربوطه

6.0.2.          جلوگیری از هشدار کمبود کالا در فرم برگشت از فروش

6.0.3.          اصلاح کد چک در فرم تسویه و نحوه نمایش بعد از ثبت در فرم های مربوطه

6.0.4.          حل مشکل پرینت خرید

6.0.5.          پرینت فاکتور بدون نمایش فاکتور با انتخاب از فرم تنظیمات اولیه

6.0.6.          فعال سازی f10و امکان حرکت با کلیدهای جهت نما در فرم ثبت چک دریافتنی

6.0.7.          جلوگیری از حذف فاکتورها به جز آخرین فاکتور در فرم های مربوطه

6.0.8.          نمایش نام مشتری و تاریخ فاکتور هنگام وارد کردن شماره فاکتور در فرم دریافت و پرداخت

6.0.9.          اصلاح  جلوگیری  از دوبار نمایش  گزارش صندوق

 

بروز رسانی نسخه 5.9.0 تا 5.9.9 مکسوس

 

5.9.0.          اصلاح کدهای گزارش لیست چک های سررسید شده

5.9.1.          اصلاح کد فیلتر گروه مشتری و نمایش گروه در DBgridدر فرم گزارش لیست بدهکاران و بستانکاران

5.9.2.          فعال کردن کلید تسویه در فرم خرید

5.9.3.          اضافه کردن فیلد تخفیف ردیف به جدول فروش و محاسبه تخفیف هرردیف در فروش

5.9.4.          ایجاد فرم دفتر روزنامه

5.9.5.          تبدیل فاکتور بدون عوامل به فاکتور باعوامل در فرمهای مربوطه

5.9.6.          قرار دادن کد اصلاحی محاسبه صحیح عوامل در فرم های مربوطه

5.9.7.          نوشتن shortcut  های مربوط به فرم برگشت از فروش و برگشت از خرید

5.9.8.          امکان عدم حذف گروه مشتری و کالا در صورت تعریف مشتری یا کالا

5.9.9.          اصلاح کد برگشت از خرید

 

بروز رسانی نسخه 5.8.0 تا 5.8.9 مکسوس

 

5.8.0.          خط کشی گزارش لیست بدهکاران

5.8.1.          اصلاح عملکرد کلید insertدر فرمهای مربوطه

5.8.2.          Resiseکردن اندازه نام کالا با عدم نمایش کد کالا در فرمهای مربوطه

5.8.3.          تغییر فونت و ظاهر فرم خرید مشابه فرم فروش

5.8.4.          اعمال کد اصلاحی جستجوی کالا برحسب کد و بارکد در فرمهای مربوطه

5.8.5.          تبدیل عوامل به بدون عوامل در تمامی فرم ها

5.8.6.          چاپ ساعت روی فاکتورهای فروش (باعوامل و بدون عوامل)

5.8.7.          اصلاح خطای کد تخفیف در فرمهای مربوطه(فروش ، خرید ...)

5.8.8.          لحاظ کردن آفر در کاردکس خرید

5.8.9.          اصلاح کد تاریخ مشخص شده در گزارش گردش صندوق

 

بروز رسانی نسخه 5.7.0 تا 5.7.9 مکسوس

 

5.7.0.          اصلاح کد عوامل و بدون عوامل در فرم های فروش و خرید و ...

5.7.1.          امکان انتخاب دریافت/پرداخت پیش فرض

5.7.2.          در وارد کردن کد کالا اگر یک نوع درجه وجود داشته باشد دیگر فرم کیفیت نمایش داده نمی شود.

5.7.3.          امکان ذخیره سریع در کلید saveبدون نیاز به کلید تسویه

5.7.4.          امکان انتخاب پیش فرض گروه مشتری

5.7.5.          محاسبه مجدد صحیح عوامل در فرم فروش

5.7.6.          امکان معرف و تخفیف برای مشتری

5.7.7.          امکان الزامی بودن ثبت فاکتور

5.7.8.          ایجاد گزینه فاکتور در (پرداخت کننده ) و کنترل ذخیره  آن

5.7.9.          اصلاح تاریخ زمانی که روز 31  می شود.

 

بروز رسانی نسخه 5.6.0 تا 5.6.9 مکسوس

 

5.6.0.          امکان استفاده از ماشین حساب

5.6.1.          امکان تعریف پیش فرض واحد در تنظیمات

5.6.2.          امکان انتخاب بر اساس کد مشتری و کد کالا در فرم های kalagrid, custgrid

5.6.3.          حذف عنوان پیش فاکتور و اضافه کردن ان به جمع گزارشات فروش

5.6.4.          امکان ویرایش برگشت از مصرف

5.6.5.          نمایش خطای مناسب زمانی که مشتری انتخاب نشده و ردیف فاکتور ذخیره می کنیم

5.6.6.          اصلاح کد گزارش موجودی

5.6.7.          انتخاب به دلخواه سوال شماره فاکتور در برگشت از فروش / خرید

5.6.8.          اضافه کردن توضیحات و مبلغ به فرم گزارش عملیات فروش

5.6.9.          امکان جداکننده سه رقم در فرم تسویه

 

بروز رسانی نسخه 5.5.0 تا 5.5.9 مکسوس

 

5.5.0.          امکان سوئیچ به فرم مشتری و کالا با زدن اینتر در باکس های مربوطه (فرم فروش ، خرید و....)

5.5.1.          بررسی و اصلاح inttostrدر onchangدر kcount  فرم های مربوطه

5.5.2.          فعال یا غیر فعال بودن کد کالا

5.5.3.          اضافه کردن تکس باکس آفر در فرم خرید

5.5.4.          شبیه سازی پیماش ردیف در Grid  ها با کلیدهای جهت نما در تمامی فرم های مربوطه

5.5.5.          اصلاح Captionاطلاعات فروشنده در تمامی فاکتورها

5.5.6.          جابجایی کد مشتری و نام مشتری در تمامی فرم های مربوطه

5.5.7.          امکان باز شدن custgrid ,KalaGrid  با فشردن دکمه Enterدر فرم های مربوطه

5.5.8.          فعال شدن F12از فرم های  custgrid ,KalaGrid

5.5.9.          اصلاح چینش راست به چپ در قابل پرداخت فرم های مربوطه

 

بروز رسانی نسخه 5.4.0 تا 5.4.9 مکسوس

 

5.4.0.          امکان پیمایش آسانتر ردیفهای فاکتور فروش و مشکل سطح سفارش برای مقدار صفر

5.4.1.          تست دوره ای نرم افزار- تست تمام قسمت های نرم افزار

5.4.2.          اصلاح کد مربوط  به تبدیل پیش فاکتور به فاکتور(اعمال سال مالی و انبار)

5.4.3.          نمایش واحد بصورت لیبل و تنظیم حرکت دکمه های جهت نما در تمامی فرم ها

5.4.4.          نمایش ردیف بصورت لیبل در تمامی فرم ها

5.4.5.          تست  مرحله دوم دوره ای نرم افزار- تست تمام قسمت های نرم افزار

5.4.6.          اصلاحات فیلترسازی و چاپ فرم اعلامیه قیمت

5.4.7.          اصلاح تنظیمات نمایش تاریخ ها(امروز و ...) در تمامی فرم ها اصلاح کد امروز در فرم گزارش خرید

5.4.8.          اصلاح فیلترینگ فرم لیست بدهکاران/بستانکاران

5.4.9.          تعریف دکمه Escبرای تمامی فرم ها

 

بروز رسانی نسخه 5.3.0 تا 5.3.9 مکسوس

 

5.3.0.          امکان فراخوانی اعلامیه قیمت از فرم کالا

5.3.1.          امکان تنظیم تسویه در حالت نقد یا نسیه

5.3.2.          امکان فیلترسازی فرم گزارش بدهکاران/بستانکاران

5.3.3.          مانع شدن از حذف و ویرایش dbgrid ها در تمامی فرم ها

5.3.4.          اصلاح کد عوامل در پرینت فروش

5.3.5.          امکان گزارش گیری از تمامی گزارشات در تاریخ آن روز(امروز)

5.3.6.          جلوگیری از تبدیل پیش فاکتور به فاکتور هنگام صفر بودن موجودی

5.3.7.          امکان حرکت با دکمه های جهت نما در فرم های مربوطه

5.3.8.          اضافه کردن آیتم های ا)مانده حساب مشتری 2)مانده حساب اسنادی 3) فروش طی سه ماه آخر

5.3.9.          اصلاح مشکل نمایش مشتری (انتخاب نشده) در فرم مقادیر اولیه-> تنظیمات

 

بروز رسانی نسخه 5.2.0 تا 5.2.9 مکسوس

 

5.2.0.          اصلاح عنوان و نشان دادن نام مشتری نقد در فرم تنظیمات

5.2.1.          در ثبت اسناد خرید/فروش سند زدن بیش از یکبار برای یک شماره فاکتور را مانع می شود

5.2.2.          امکان خالی نشان دادن فرم فروش بعد از تبدیل پیش فاکتور به فاکتور

5.2.3.          رفع اشکال access violation  در فروش

5.2.4.          امکان  ویرایش نام کالا در فرم کالا همراه با ویرایش سایر جداول مربوطه مانند forooshb  و...

5.2.5.          جلوگیری از وارد کردن مقدار اضافی(بیش از مقدار موجودی)  در فروش در قسمت آفر

5.2.6.          امکان انتخاب گروه مشتریان  بصورت یکجا در فروم اعلامیه قیمت

5.2.7.          ایجاد امکان گزارش گیری از لیست بدهکاران/بستانکاران

5.2.8.          ایجاد فرم مربوط به فروش بدون عوامل

5.2.9.          در فرم دریافت /پرداخت  نمایش موجودی طرف حساب

 

صفحه 1 از 5

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 بعدی > انتها >>