مدیریت و چاپ چک

سیستم مدیریت و چاپ چک چک مکس دارای امکانات زیر می باشدmargarita:

 • تعریف دسته چک های شرکت( نامحدود) با مشخص کردن شماره سریال و تعداد برگ ها بمنظور قرار دادن کنترل های سیستماتیک
 • تعریف و کنترل عملیات روی اسناد دریافتنی
 • پرداخت چک ها از اسناد دریافتنی دریافت شده و همچنین از اسناد پرداختنی
 • تعریف مختصات اجزاء روی چک بمنظور چاپ روی چک
 • عملیات و گزارشات جداگانه برای اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • ثبت سند حسابداری اتوماتیک برای چک های انتخاب شده و استقرار سند مربوطه در سیستم حسابداری مالی مکس حساب
 • تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات با حجم بسیار اندک
 • ارسال نسخه پشتیبان اطلاعات به ایمیل مدیران
 • بازیابی اطلاعات از نسخه پشتیبان حتی در صورت خراب شدن هارد سیستم
 • استفاده از پوسته های (Skin) بسیار زیبا در محیط نرم افزار
 • نصب وعملکرد سیستم بصورت شبکه