شماره حساب ها

بانک ملت eqtesade novin

شماره حساب: 3273375473

شماره کارت: 7941 3579 3370 6104

شبا: IR96 0120 0200 0000 3273 3754 73

 

بانک پاسارگاد

شماره حساب: 1 , 10449870 , 8000 , 1607

شماره کارت: 0447 1387 2910 5022

شبا: IR66 0570 1607 8001 0449 8700 01

 

بانک اقتصاد نوین

شماره حساب: 1 - 3920581 - 800 - 1001

شماره کارت: 5819 3920 1211 6274

شبا: IR94 0550 1001 8000 3920 5810 01

 

بانک ملی (سیبا)

شماره حساب: 0207505660005

شماره کارت: 7706 8727 9911 6037

شبا: IR96 0170 0000 0020 7505 6600 05

 

تمام حساب ها بنام فرزاد فرشباف می باشند.